Izjave

Izjave o skladnosti in uspešnosti

Za sprostitev določenih izdelkov na trg je proizvajalec zakonsko obvezan, da izda izjavo o skladnosti (DoC) oz. izjavo o lastnostih (DoP). Te izdelke je treba opremiti z ustrezno oznako o skladnosti (npr. CE ali UKCA).

Izjave so na voljo za prenos v spletnem katalogu Geberit v razdelku »Dokumenti«, ko izberete izdelek.

Spletni katalog Geberit

Pri vprašanjih se obrnite na: info.si@geberit.com.

Odstranjevanje odpadne električne in elektronskeopreme

Simbol "Odstranjevanje električne in elektronske opreme za odpadke"

Simbol prečrtanega zabojnika na kolesih pomeni, da odpadne električne in elektronske opreme ni dovoljenoodlagati med ostale odpadke, temveč jo je treba odstraniti ločeno. Končni uporabniki so zakonsko obvezani,da stare naprave predajo javnim organom za odstranjevanje odpadkov, distributerjem ali jih vrnejo proizva-jalcu Geberit , kjer bodo poskrbeli za strokovno odstranjevanje. Številni distributerji električne in elektronskeopreme so obvezani, da brezplačno prevzamejo odpadno električno in elektronsko opremo. Če želite starenaprave vrniti proizvajalcu Geberit, stopite v stik s pristojnim prodajnim ali servisnim podjetjem.

Odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v staro napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti izstare naprave, ne da bi se pri tem uničile, morate odstraniti iz stare naprave, preden jih predate službi za od-stranjevanje odpadkov.

Če so v stari napravi shranjeni osebni podatki, jih morajo končni uporabniki sami izbrisati, preden napravopredajo službi za odstranjevanje odpadkov.
Odstranjevanje odpadnih baterij

Simbol "Odstranjevanje rabljenih baterij"

Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih, ki je narisan na baterijah, pomeni, da odpadnih baterij ni dovolje-no odlagati med ostale odpadke, temveč jih je treba odstraniti ločeno. Končni uporabniki so zakonsko obve-zani, da odpadne baterije oddajo na ustreznih zbirnih mestih, kjer bodo poskrbeli za strokovno odstranjeva-nje. Sem sodijo zlasti tudi trgovine, v katerih je mogoče baterije vrniti brezplačno.

Baterije lahko vsebujejo strupene težke kovine. »Pb« pomeni, da baterija vsebuje več kot 0,004 masnegadeleža svinca. »Cd« pomeni, da baterija vsebuje več kot 0,002 masnega deleža kadmija. »Hg« pomeni, dabaterija vsebuje več kot 0,0005 masnega deleža živega srebra.

S pravilnim odstranjevanjem odpadnih baterij ščitimo dragocene vire ter preprečujemo negativne vplive nazdravje ljudi in okolje. Pri ravnanju z baterijami, ki vsebujejo litij, je treba upoštevati znake nepravilnega delo-vanja, da se preprečijo nevarnosti.